giới thiệu

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- "Đoàn kết và Hợp tác" tạo nên sức mạnh tập đoàn.
 
- "Tận tâm và Uy tín" đối với mọi khách hàng và đối tác.
 
- "Sáng tạo và Đổi mới" trong từng sản phẩm, dịch vụ và lĩnh vực hoạt động.
 
- "Lợi nhuận và hiệu quả" là giá trị căn bản của hoạt động sản xuất kinh doanh.
 
- "Chuyên nghiệp và tiêu chuẩn hoá" là giá trị cốt lõi của văn hoá doanh nghiệp.